חברי הנהלת איגוד המהנדסים

חברי הנהלה

מהנדס יגאל גוברין, יו”ר האיגוד

מהנדס ישראל דוד, מ"מ יו"ר האיגוד

מהנדס יואב סרנה

ד"ר איתי לויתן, יו"ר ועדת השתלמויות

מהנדס גיא גבע

מהנדס נועם רביב

מהנדס יאיר קורנברג

חברי ועד מנהל

קובי ברטוב

רביב טל

יעקב פרידמן

יאיר קורנברג

דן צוקר

אדי ליבוביץ

גלית אגרנטי

ארז איוב

איל דודוביץ

אורן זיטלני

מוני יוקלה 

רענן בן סיני

נעם רביב

פאולינה וייץ

אורלי אינדיצקי

ענת ברשקובסקי

יגאל גוברין 

ישראל דוד 

איתי לויתן 

יאיר דיקמן 

גיא גבע 

אדי קורן 

עמי פורן

יואב סרנה